Јавно предузеће Љубовија

O нама

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима ЉУБОВИЈА основано је29.03.1996.године и уписано у регистар Трговинског суда у Ваљеву 23.05.1996.године под бројем фи-980/96. Скраћени назив предузеће је ЈП ЉУБОВИЈА.

Превођење у регистар привредних субјеката са претежном делатношћу 4211-изграда путева и аутопутева извршено је 03.09.2005.године под пуним називом: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима Љубовија са потпуном одговорношћу, Љубовија.

Седиште предузећа налази се у улици Азбуковачка бб, Љубовија.

Матични број предузећа је 07367821.

Порески идентификацион број је 101302105.

Једини члан овог привредног друштва са потпуном одговорношћу је Општина Љубовија,матични број 07170459, у својству оснивача, са уделом 100%.