Јавно предузеће Љубовија

Поверени послови

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима “Љубовија” основано је од стране општине Љубовија у циљу обављања делатности од општег интереса у складу са Законом и оснивачким актом. Делатности од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима јесу делатности које су као такве одређене законом у областима заштите и унапређења добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме пловне реке, језера, управљање отпадом, комуналне делатности и др.)

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима “Љубовија” основано је од стране општине Љубовија превасходно ради обезбеђења услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, одржавање и изградњу путева и улица на територији општине Љубовија и обављање других делатности од општег интереса .

У складу са Одлуком скупштине општине Љубовија о додели искључивих права ЈП ” Љубовија” и ЈКП ” Стандард” Љубовија за обављање одређених делатности у 2021.години од 21.12. 2020.године, ЈП ” Љубовија” додељено је искључиво право за обављање следећих делатности на територији општине Љубовија:

  1. редовно одржавање локалних, некатегорисаних путева и неасфалтираних улица;
  2. појачано одржавање локалних, некатегорисаних путева и неасфалтираних улица;
  3. одвођење атмосферских вода са локалних, некатегорисаних путева и неасфалтираних улица;
  4. одржавање зелених јавних површина;
  5. зимско одржавање површина јавног саобраћаја-коловозне конструкције;
  6. уређење водотокова 2. реда;
  7. постављање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације;