Јавно предузеће Љубовија

Опште

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима    „Љубовија“основано је 29.03.1996.године а уписано у регистар Трговинског суда у Ваљеву 23.05.1996.године подбројем фи-980/96. Скраћени назив предузећа је ЈП „Љубовија“.

Превођење у регистар привредних субјеката, АПР, привредног субјекта са претежном делатношћу 4211 – изградња путева и аутопутева извршено је 03.09.2005 од када је пун назив: Jавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима Љубовија са потпуном одговорношћу, Љубовија.

Седиште предузећа је на адреси Азбуковачка бб, Љубовија.

Матични број предузећа је 07367821.

Порески идентификациони број предузећа је 101302105.

Једини члан овог привредног друштва са потпуном одговорношћу је Општина Љубовија, МБ 07170459, у својству оснивача, са уделом од 100%, дакле, предузеће је 100% у власништву локалне самоуправе, односно државе.